مجتمع مسکونی سروستان
عنوان پروژه مجتمع مسکونی سروستان 
کارفرما شرکت عمرانی مسکن گستر
موضوع - کاربری مسکونی
تاریخ

١٣٩٠

متراژ (مترمربع)

٩٢٠٠

مکان پروژه تهران