مجتمع مسکونی تعاونی مسکن بندر شهید رجایی
عنوان پروژه مجتمع مسکونی تعاونی مسکن بندر شهید رجایی
کارفرما شرکت تعاونی مسکن کارکنان بندر شهید رجایی
موضوع - کاربری مسکونی
تاریخ

۱۳۹۶

متراژ (مترمربع)

۶۲۰۰

مکان پروژه هرمزگان (بندر شهیدرجایی)