مجتمع مسکونی بلوار دریا
عنوان پروژه مجتمع مسکونی بلوار دریا 
کارفرما آقای مهندس اسلامی
موضوع - کاربری مسکونی
تاریخ

۱۳۹۵

متراژ (مترمربع)

۳۳۱۲

مکان پروژه تهران