مجتمع مسکونی الغدیر 2
عنوان پروژه مجتمع مسکونی الغدیر 2
کارفرما سازمان نظام مهندسی استان قم
موضوع - کاربری مسکونی (مسابقه طراحی پروژه مسکونی تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی استان قم)
تاریخ

۱۳۹۳

متراژ (مترمربع)

۵۱۰۰۰

مکان پروژه قم