طراحی نمای مجتمع مسکونی نارنجستان
عنوان پروژه طراحی نمای مجتمع مسکونی نارنجستان
کارفرما شرکت عمرانی مسکن گستر
موضوع - کاربری مسکونی
تاریخ

١٣٩١

متراژ (مترمربع)

١١٣٠٠

مکان پروژه تهران