شهرک مسکونی هفت باغ کرمان
عنوان پروژه شهرک مسکونی هفت باغ کرمان
کارفرما شرکت ساختمانی برج هزاره کرمان
موضوع - کاربری مسکونی
تاریخ

١٣٩٣

متراژ (مترمربع)

٤٠٠٠٠

مکان پروژه کرمان