شهرک مسکونی اقماری 2500 نفره
عنوان پروژه شهرک مسکونی اقماری 2500 نفره 
کارفرما سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
موضوع - کاربری مسکونی
تاریخ

١٣٩٢

متراژ (مترمربع)

سایت=٢٠٦٠٠٠
مجموع ساختمان ها=٦٦٠٠٠

مکان پروژه عسلویه