ساختمان مسکونی
عنوان پروژه ساختمان مسکونی
کارفرما اداره بنادر و دریانوردی آبادان
موضوع - کاربری مسکونی
تاریخ

١٣٩٢

متراژ (مترمربع)

١١٠٠

مکان پروژه آبادان