عمارت حاج رئیس
عنوان پروژه عمارت حاج رئیس
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
موضوع - کاربری مرمت و احیاء
تاریخ

۱۳۹۶

متراژ (مترمربع)

٧٠٠٠

مکان پروژه بوشهر