بندر تجاری سجافی
عنوان پروژه  بندر تجاری سجافی
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری چندمنظوره
تاریخ

١٣٨٥

متراژ (مترمربع)

١٠٠٠

مکان پروژه خوزستان