کارخانه سیمان
عنوان پروژه کارخانه سیمان
کارفرما شرکت احداث صنعت
موضوع - کاربری کارخانه
تاریخ

١٣٨٩

متراژ (مترمربع)

٦٠٠٣٠٠

مکان پروژه ونزوئلا