طراحی رستوران با هدف احیای بافت تاریخی
عنوان پروژه مسابقه ژاپن
(طراحی رستوران با هدف احیای بافت تاریخی)
کارفرما مجله معماری JA
موضوع - کاربری رستوران و فرهنگی
تاریخ

١٣٨٠

متراژ (مترمربع)

١٥٠

مکان پروژه هرمزگان(بندر لافت)