یادمان شیخ اشراق
عنوان پروژه یادمان شیخ اشراق
کارفرما شهرداری زنجان
موضوع - کاربری فرهنگی مذهبی
تاریخ

١٣٨٠

متراژ (مترمربع)

٨٥٠٠

مکان پروژه زنجان