نمازخانه سایت اداری
عنوان پروژه نمازخانه سایت اداری
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری فرهنگی مذهبی
تاریخ

١٣٨٥

متراژ (مترمربع)

٤٦٠

مکان پروژه بندر امام خمینی