مصلی بزرگ جزیره کیش
عنوان پروژه مصلی بزرگ جزیره کیش 
کارفرما شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش
موضوع - کاربری فرهنگی مذهبی
تاریخ ١٣٩٦
متراژ (مترمربع) ۴۰۰۰
مکان پروژه کیش