مجتمع فرهنگی مذهبی مخابرات
عنوان پروژه مجتمع فرهنگی مذهبی مخابرات 
کارفرما شهرداری زنجان
موضوع - کاربری فرهنگی مذهبی
تاریخ

١٣٨١

متراژ (مترمربع)

٥٤٠٠

مکان پروژه زنجان