طرح بازسازی حرم
عنوان پروژه طرح بازسازی حرم 
کارفرما شرکت احداث صنعت
موضوع - کاربری فرهنگی مذهبی
تاریخ

١٣٨٩

متراژ (مترمربع)

١١٠٠

مکان پروژه سوریه