ساختمان فرهنگی
عنوان پروژه ساختمان فرهنگی بندر اروند کنار 
کارفرما اداره بنادر و دریانوردی آبادان
موضوع - کاربری فرهنگی مذهبی
تاریخ

١٣٩٠

متراژ (مترمربع)

٨٠٠

مکان پروژه آبادان(اروند کنار)