پل موزه گردشگری
عنوان پروژه پل موزه گردشگری بوشهر

کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

موضوع - کاربری طراحی شهری

تاریخ

۱۳۹۶

متراژ (مترمربع)

۱۷۰۰۰

مکان پروژه بوشهر