پل سرباز گمنام
عنوان پروژه پل سرباز گمنام
کارفرما شهرداری زنجان
موضوع - کاربری تقاطع غیر هم سطح (پل) شهرسازی
تاریخ

١٣٨٣

متراژ (مترمربع)

٥٦٥

مکان پروژه زنجان