میدان قبله
عنوان پروژه میدان قبله
کارفرما آستان قدس رضوی- شهرداری مشهد
موضوع - کاربری طراحی شهری(مسابقه طراحی شهری و معماری میدان قبله  )
تاریخ

۱۳۹۳

متراژ (مترمربع)

۵۵۵۰۰

مکان پروژه مشهد