طراحی شهری و تاسیسات زیربنایی
عنوان پروژه طراحی شهری و تاسیسات زیربنایی 
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر
موضوع - کاربری طراحی شهری
تاریخ

١٣٨٩

متراژ (مترمربع) ٢٤٠٠٠٠٠
مکان پروژه خوزستان(خرمشهر)