زیباسازی محورهای ورودی
عنوان پروژه زیباسازی محورهای ورودی 
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
موضوع - کاربری طراحی و ساماندهی شهری
تاریخ

١٣٩٠

متراژ (مترمربع)

١٢٠١٠٠

مکان پروژه هرمزگان(بندر شهید رجایی)
[Hlink_Attach]