مجتمع تجاری اداری طوبی
عنوان پروژه  مجتمع تجاری اداری طوبی
کارفرما شرکت سازه پایدار غرب
موضوع - کاربری تجاری اداری
تاریخ

١٣٩٢

متراژ (مترمربع)

١٨٨٠٠٠

مکان پروژه تهران