پارکینگ عمومی
عنوان پروژه پارکینگ عمومی
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٨٤

متراژ (مترمربع)

١١٤٠٠

مکان پروژه خوزستان