پارکینگ طبقاتی مکانیزه
عنوان پروژه پارکینگ طبقاتی مکانیزه 
کارفرما شهرداری  زنجان
موضوع - کاربری پارکینگ
تاریخ

١٣٨٤

متراژ (مترمربع)

٨٧٠٠

مکان پروژه زنجان