مجموعه چند منظوره و پارکینگ طبقاتی دروازه ارگ
عنوان پروژه مجموعه چند منظوره و پارکینگ طبقاتی دروازه ارگ
کارفرما شهرداری زنجان
موضوع - کاربری تجاری اداری
تاریخ

١٣٩٢

متراژ (مترمربع)

۱۵۰۰

مکان پروژه زنجان