مجموعه تجاری و اداری متروپل
عنوان پروژه مجموعه تجاری و اداری متروپل

کارفرما

جناب آقای عبدالباقی

موضوع - کاربری تجاری-اداری
تاریخ

۱۳۹۴

متراژ (مترمربع)

۵۶۰۰

مکان پروژه آبادان