مجموعه تجاری سبزه میدان
عنوان پروژه مجموعه تجاری سبزه میدان 
کارفرما شهرداری زنجان
موضوع - کاربری تجاری
تاریخ

١٣٨٢

متراژ (مترمربع)

١٥۶٠٠

مکان پروژه زنجان