مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی الماس جنوب
عنوان پروژه مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی الماس جنوب

کارفرما  جناب آقای عبدالباقی
موضوع - کاربری تجاری-پارکینگ طبقاتی

تاریخ

۱۳۹۴

متراژ (مترمربع)

۱۴۰۰۰

مکان پروژه آبادان