مجتمع تجاری رامسر
عنوان پروژه مجتمع تجاری رامسر
کارفرما

شرکت برج هزار کرمان

موضوع - کاربری تجاری
تاریخ

١٣٩٣

متراژ (مترمربع)

٦۰۰۰

مکان پروژه رامسر