مجتمع تجاری اداری یاس پاسداران
عنوان پروژه  مجتمع تجاری اداری یاس پاسداران
کارفرما شرکت سازه پایدار غرب
موضوع - کاربری تجاری اداری
تاریخ

١٣٩٢

متراژ (مترمربع)

٢٢٠٠٠

مکان پروژه تهران