مجتمع تجاری اداری نگار
عنوان پروژه مجتمع تجاری اداری نگار 
کارفرما سیدناصر موسوی
موضوع - کاربری تجاری اداری
تاریخ

١٣٨٧

متراژ (مترمربع)

١٤٠٠٠

مکان پروژه زنجان