مجتمع تجاری اداری ظفر
عنوان پروژه مجتمع تجاری اداری ظفر
کارفرما

شرکت عمرانی مسکن گستر

موضوع - کاربری تجاری اداری
تاریخ

١٣٨٩

متراژ (مترمربع)

۱۱۳۰۰

مکان پروژه تهران