طرح توسعه ساختمان اداری
عنوان پروژه طرح توسعه ساختمان اداری 
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری اداری
تاریخ ١٣٨٥           
متراژ (مترمربع)

٧٠٠٠

مکان پروژه بندر امام خمینی