سایت اداری
عنوان پروژه سایت اداری 
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٨٤

متراژ (مترمربع)

١٦٠٠٠٠

مکان پروژه بندرامام