ساختمان گارد و انتظامات
عنوان پروژه ساختمان گارد و انتظامات 
کارفرما اداره بنادر و دریانوردی آبادان
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٩٠

متراژ (مترمربع)

٦٥٠

مکان پروژه آبادان