ساختمان چندمنظوره
عنوان پروژه ساختمان چندمنظوره 
کارفرما اداره بنادر و دریانوردی آبادان
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٩٠

متراژ (مترمربع)

۱۴۰۰

مکان پروژه آبادان(بندر چوئبده)