ساختمان های مکانیزه ورود و خروج
عنوان پروژه ساختمان های مکانیزه ورود و خروج
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٩٢

متراژ (مترمربع)

۴۰۰

مکان پروژه هرمزگان بندر شهید رجایی