ساختمان معاونت ترافیک شهرداری
عنوان پروژه ساختمان معاونت ترافیک شهرداری 
کارفرما شهرداری زنجان
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٩٢

متراژ (مترمربع)

٢١٦٠

مکان پروژه زنجان