ساختمان مرکز داده بندر شهید رجایی
عنوان پروژه ساختمان مرکز داده بندر شهید رجایی
کارفرما

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

موضوع - کاربری  اداری
تاریخ

۱۳۹۶

متراژ (مترمربع)

ساختمان: ۱۵۰۰

سایت: ۷۰۰۰

مکان پروژه هرمزگان