ساختمان مرکز اسناد
عنوان پروژه ساختمان مرکز اسناد 
کارفرما

 اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٩٢

متراژ (مترمربع)

١٣٠٠

مکان پروژه هرمزگان بندر شهید رجایی