ساختمان مرکز اسناد و بایگانی
عنوان پروژه مرکز اسناد و بایگانی 
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری تجاری اداری
تاریخ

١٣٨٥

متراژ (مترمربع)

٥٠٠

مکان پروژه خوزستان