ساختمان مرکزآتش نشانی
عنوان پروژه ساختمان مرکزآتش نشانی
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٩١

متراژ (مترمربع)

ساختمان=٣٠٠
آشیانه=٥٠٠ 
سایت=٦٨٠٠ 

مکان پروژه بندرامام