ساختمان مرجع دریایی
عنوان پروژه ساختمان مرجع دریایی 
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٩٢

متراژ (مترمربع)

۶۲۰۰

مکان پروژه هرمزگان(بندر شهید رجایی)