ساختمان شهرداری منطقه8
عنوان پروژه ساختمان شهرداری منطقه8
کارفرما شهرداری کرج
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٩١

متراژ (مترمربع)

۴۶۰۰

مکان پروژه کرج