ساختمان حراست
عنوان پروژه ساختمان حراست 
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری اداری
تاریخ ١٣٩١
متراژ (مترمربع)

١٠٥٠

مکان پروژه بندر امام خمینی