ساختمان ایستگاه جستجو و نجات دریایی
عنوان پروژه ساختمان ایستگاه جستجو و نجات دریایی 
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری چندمنظوره
تاریخ

١٣٨٦

متراژ (مترمربع)

١٢٠٠

مکان پروژه بندراروندکنار