ساختمان اداری
عنوان پروژه ساختمان اداری 
کارفرما شرکت ارکان پویش
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٨٣

متراژ (مترمربع) ۱۱۶۴۰
مکان پروژه عسلویه