ساختمان اداری کالا صنعت البرز
عنوان پروژه ساختمان اداری کالا صنعت البرز
کارفرما

شرکت کالا صنعت البرز

موضوع - کاربری  اداری
تاریخ

۱۳۹۶

متراژ (مترمربع)

۳۰۰

مکان پروژه قطعه ۲۱ بندرامام